3. Âm nhạc

SKKN:Một số biện pháp gây phát triển kỹ năng đọc nhạc

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 8 Đề thi HKII

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 7: Đề thi HKII

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Nhạc 6: Đề thi HKII

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 9- KTHK2 (2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 8- KTHK2(2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 7- KTHK2(2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 6 – KTHK2(2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 8 – Đề KTHK1 (2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Âm nhạc 7 – Đề KTHK1 (2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải: