4. Tin học

Tin9_DeCuongOnTapKi2_2016-2017

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin9_DeCuongOnTapKi1_2016-2017

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin8_DeCuongOnTapKi2_2016-2017

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 9_Đề cương ôn tập HK2(2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin học 8 – Đề cương ôn tập HK2(2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin 9 – Đề cương ôn tập HK1 (2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin 8 – Đề cương ôn tập HK1 (2015-2016)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải: