2. Sinh học

Sinh 6_Địa y (T64)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh 6_Vai trò TV (T58)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh 6_ Tổng kết về cây có hoa

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh 6_Các loại quả

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – ADN và gen

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – ADN và bản chất của gen

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Mối quan hệ giữa gen và ARN

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Prôtêin

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Quan sát và lắp ráp mô hình ADN

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Đột biến gen

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Sinh học 9 – Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải: