Thành tích CB-GV-NV

THÀNH TÍCH CB, GV, NV NĂM HỌC 2015-2016
– 100 % giáo viên đạt chuẩn, trên chuẩn 82,8%.
– 100% CB, GV, NV xếp loại viên chức hoàn thành nhiệm vụ: 8 HTXSNV, 24 HTTNV, 7 HTNV.
– Thi đua: Lao động tiên tiến: 30/39, đạt tỷ lệ 76,9%; CSTĐ cơ sở: 5/30, đạt tỷ lệ 15%; CSTĐ tỉnh: 1.