3. Tin học

Đề thi Tin học 9 – học kỳ 2 (2017-2018)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề thi Tin học 8 – học kỳ 2 (2017-2018)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề thi Tin học 6 – học kỳ 2 (2017-2018)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin9_KiemTraLan1_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin8_KiemTraLan22_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin8_KiemTraLan21_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin8_KiemTraLan1_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin9_HK1_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin6_HK1_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin8_HK1_2017-2018

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Tin7-SapXepVaLocDuLieu-Bai8

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Đề cương ôn tập môn Tin học 7 HK2(2016-2017)

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 41234