2. Công nghệ

Công nghệ 6_Quy trình tổ chức bữa ăn_T3

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG RỪNG

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-VAI TRÒ CỦA GIỐNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-MỘT SỐ TÍNH CHẤT CHÍNH CỦA ĐẤT TRỒNG

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-LUÂN CANH, XEN CANH VÀ TĂNG VỤ

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7-CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải:

CN7- BIỆN PHÁP SỬ DỤNG, CẢI TẠO VÀ BẢO VỆ ĐẤT

Ngày đăng: Người đăng:

Lượt xem: Lượt tải: