BỒI DƯỠNG CNTT CHO ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018-2019

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên nắm vững và thực hiện tốt chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương; những chủ trương, chính sách về giáo dục; nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của ngành giáo dục trước yêu cầu của công cuộc CNH-HĐH đất nước. Đồng thời có chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động về việc thực hiện cuộc vận động : Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và tự học và sáng tạo.

Nhận thức rõ yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhà giáo là đòi hỏi tất yếu ngày càng cao của ngành GDĐT. Mỗi nhà giáo phải không ngừng phấn đấu vươn lên,  thực hiện tốt cuộc vận động: ” Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh ” đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GDĐT trong thời kỳ hội nhập.

Thấy được nhiệm vụ quan trọng của người giáo viên trong công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần đổi mới đất nước trong thời kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết chặt chẽ với cuộc vận động ” Mỗi thày cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học, sáng tạo”; coi trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBGV.
Chuyên môn nhà trường tích cực tổ chức các hình thức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo học tập, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

20180927_142135

( Thầy giáo Nguyễn Cao Văn- Tổ trưởng tổ CNTT nhà trường tập huấn về Trường học kết nối)

 

 

20180927_140820

( Tổ Anh Văn- Nhạc-MT đang thực hành)

20180927_140803

Buổi tập huấn đã thu hút 100% giáo viên tham gia và các tổ chuyên môn đã tích cực thực hành nên kết quả của buổi tập huấn đạt kết quả thật tốt.

20180927_140616 20180927_140613 20180927_140604 20180927_140527 20180927_140523 20180927_140456 20180927_140450 20180927_140350 20180927_140343 20180927_140330